09/06/09

pagava para ver ao vivo

A ga maeba, kuwashime yoini keri
A ga maeba, teru tsuki toyomu nari
Yobai ni kami amakudarite,
Yoha ake, nuedori naku,
Tookamiemitame
Enviar um comentário